Het evangelie

Wat er is gebeurd

In het begin toen God de mens schiep, was het Gods bedoeling dat we dicht bij Hem zouden leven. Het leven is dan geweldig.  God houdt van ons!  Echter, de mens koos er telkens voor om zijn eigen weg te gaan.

Wij allen dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg,   Jesaja 53:6

 

Gods Woord stelt vast

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,   Romeinen 3:23

Iedereen is in opstand gekomen tegen God, door het kwade te doen, op de een of andere manier: Diefstal, bedrog, vuile taal, wellust, arrogantie,.... Mensen missen daardoor de blijdschap en vrede van God en beginnen een leegte te ervaren, een zinloosheid. Door zonde komt schuld en overtreden mensen elkaar. Misbruik en wreedheid zijn een van de gevolgen daarvan.

God die niet alleen een God van liefde is maar ook een rechtvaardige Rechter, zal zonde moeten oordelen. Door zonde zijn we op weg om voor eeuwig verloren te gaan. Je mist dan het doel waar God je voor gemaakt heeft.

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood,    Romeinen 6:26

 

Maar God houdt nog steeds van ons en wil ons redden

God gaf waar Hij het meest van hield: Jezus, Zijn Zoon. Uit liefde heeft Jezus zich voor ons gegeven, door aan het kruis te sterven.

De straf die wij verdienen heeft God op Hem gelegd, zodat wij vergeven kunnen worden van al onze zonden en gered kunnen worden.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.    Johannes 3:16

Omdat Jezus na drie dagen is opgestaan uit de dood, is er hoop voor ons!

 

Wat God van ons verwacht

Dat we erkennen dat we een zondaar zijn en Jezus aannemen als persoonlijke Redder en Heer. Wanneer je dat uitspreekt en God gelooft, kun je er op vertrouwen dat Hij je gebed verhoord.

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;    Romeinen 10:9

Dit is Gods weg tot redding, het evangelie van Jezus is het goede nieuws! Vandaag nog kun je gered worden en zo dicht bij God komen.

Eén van de laatste uitspraken die Jezus deed was: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop, een ieder die naar Mijn stem hoort en de deur opent, daar zal Ik binnen komen en maaltijd houden met hem en hij met Mij".    Openbaringen 3:20

Wanneer je tot bekering wilt komen, maar je weet niet hoe, bid dan simpel dit gebed tot God:

"Jezus, ik kom tot U. Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik wil U vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met uw bloed. Ik wil U vragen in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn Redder bent. Ik bid dit alles in Jezus' naam".

Ga je die keus maken?....Doe het vandaag!